Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Porozumienie Samorządowe może być gwarantem realizacji takiego programu, który zmieni nasze lokalne środowiska. Nasze inicjatywy tworzą ludzie z różnych środowisk mający ogromne doświadczenie, znający problemy i potrzeby lokalne.

Statut


Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:

a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami),

c) Niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

1. Stowarzyszenie nie utożsamia się z żadną partią polityczną, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Szczecineckiego.

2. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy.

 

§ 3

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Barwice.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

4. Stowarzyszenie ma prawo powoływania kół terenowych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Strukturę organizacyjną oraz zasady tworzenia kół terenowych określa regulamin.

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze i zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

7. Stowarzyszenie może tworzyć związki z innymi organizacjami na zasadzie porozumień i koalicji.

§ 4

 

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 5

 

1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

 

1. Celem działania stowarzyszenia jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:

a) Propagowanie idei samorządności.

b) Pobudzanie mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

c) Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych.

d) Budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami powiatu szczecineckiego.

e) Działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu.

f) Występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego społeczności lokalnej.

g) Rozwijanie świadomości politycznej i obywatelskiej mieszkańców powiatu w zakresie praw i obowiązków mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwości aktywnych sposobów rozwiązywania problemów lokalnych.

h) Wspieranie i inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

i) Podejmowanie inicjatyw przeciwdziałania bezrobociu i wspieranie działalności prospołecznej.

j) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie i wspieranie działań przyczyniających się do ochrony i poszanowania środowiska naturalnego.

k) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie i wspieranie działań przyczyniających się do poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej.

l) Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz regionalnych tradycji i zwyczajów.

m) Przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom działającym na szkodę obszaru działania Stowarzyszenia i jego mieszkańców.

n) Wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych.

o) Wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla mieszkańców obszaru działania na forum organów samorządów terytorialnych, organów Państwa oraz w mediach.

p) Efektywne uczestnictwo w reformie ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego.

q) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organami Państwa.

r) Uczestniczenie w życiu politycznym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi i prezydenckimi.

s) Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, działającymi w państwach Unii Europejskiej.

§ 8

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Działalność własną członków.

b) Współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi.

c) Prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej.

d) Współpracę z innymi stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi, których zakres działania odpowiada zakresowi działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

e) Krzewienie idei samorządności wśród członków Stowarzyszenia i mieszkańców obszaru działania.

f) Organizowanie forum dyskusji, spotkań i konferencji skierowanych na rozwiązywanie podstawowych problemów i trudności, z którymi styka się lokalna wspólnota mieszkańców.

g) Wyrażanie stanowisk dotyczących ważnych wydarzeń, zamierzeń  i projektów aktów     prawnych podejmowanych przez samorządy lokalne.

h) Opracowywanie i przedstawianie propozycji programowych dotyczących najważniejszych dziedzin życia lokalnego.

i) Podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz rewaloryzację wartości przyrodniczych.

j) Realizacja inicjatyw przyczyniających się do ochrony i poszanowania środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie w zakresie energii odnawialnej i instalacji urządzeń służących jej wytwarzaniu oraz dystrybucji.

k) Prowadzenie działalności charytatywnej.

l) Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych.

m) Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz osób chorych przebywających w placówkach służby zdrowia na obszarze działania Stowarzyszenia.

n) Prowadzenie działalności wydawniczej wspomagającej realizację celów statutowych Stowarzyszenia w szczególności w formie informatorów, biuletynów i ulotek.

o) Prowadzenie akcji promocyjnych.

p) Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.

q) Organizowanie spotkań mieszkańców z przedstawicielami świata polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych.

r) Opracowywanie projektów na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, do różnych źródeł finansowania  zewnętrznego.

s) Udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.

t) Prowadzenie innych działań realizujących cele Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

1. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którymi mogą być także członkowie Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

1.   Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających

c) członków honorowych.

§ 11

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.     Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

1. Członkowie – założyciele, z chwilą rejestracji Stowarzyszenia i po dokonaniu opłaty wpisowej, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) posiada zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,

b) akceptuje cele Stowarzyszenia,

c) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia

d) posiada rekomendacje dwóch członków zwyczajnych.

§ 14

 

1. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowanej zwykłą większością głosów oraz po dokonaniu opłaty wpisowej.

 

§ 15

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

4. Członek wspierający zwolniony jest z opłaty wpisowej i obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 16

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia  lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy zwolniony jest z opłaty wpisowej i obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 17

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

b) Uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia.

c) Uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez organy Stowarzyszenia.

d) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Stowarzyszenia oraz dotyczących działalności Stowarzyszenia.

e) Czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

f) Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

g) Rekomendowania kandydatów na członków Stowarzyszenia.

h) Zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

i) Udziału w Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 18

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszelkie prawa wymienione w § 17 z wyjątkiem pkt a), b), g).

 

§ 19

 

1. Członkowie wspierający i honorowi służą radą i pomocą władzom Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych.

 

§ 20

 

1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

b) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu
w wysokości określonej w uchwale Walnego Zebrania Członków.

c) Sumiennego wykonywania działań zleconych przez władze Stowarzyszenia.

d) Dbania o mienie Stowarzyszenia.

e) Etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków.


§ 21

 

1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 22

 

1. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

1. Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia są: upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Stowarzyszenia, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.

 

§ 24

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie. Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

c) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok.

d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

e) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.

f) Likwidacji Stowarzyszenia bądź jego rozwiązania

g) Pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu innych przyczyn nie dających się pogodzić z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 25

 

W przypadkach określonych w § 24 orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 26

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Rada Programowa

c) Zarząd

d) Komisja Rewizyjna

e) Koła terenowe

 

§ 27

 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Kooptacja musi być przyjęta na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 28

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostaną wybrane władze Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków może być:

a) Zwyczajne,

b) nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.

5. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.

9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, a protokołuje Sekretarz, wybierani każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 pkt a, b oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 40 i  § 41 ust. 1.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

12. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia, pół godziny później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 29 ust.1 pkt a, b i § 40, § 41 ust. 1.

13. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

14. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

 

§ 29

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) Uchwalanie zmian Statutu.

b) Wybór i odwołanie Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

c) Uchwalenie regulaminu działania Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

d) Uchwalanie, na wniosek Rady Programowej, programów działania Stowarzyszenia.

e) Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu finansowego Stowarzyszenia.

f) Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

g) Uchwalanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków Stowarzyszenia.

h) Ustalenie wielkości wpisowego, wysokości składek członkowskich i terminów ich zapłaty.

i) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

j) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

k) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

l) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

m) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 30

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem  działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu wybierani są  w odrębnym głosowaniu.

4. Po wyborze członków Zarządu, prezes zwołuje jego pierwsze posiedzenie, na którym  Zarząd wybiera z pośród siebie: 1 do 2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, 1 do 2 Członków.

5. W uchwale Walnego Zebrania Członków o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia należy każdorazowo określić liczbę członków Zarządu i ich funkcje.

6. Zarząd wykonuje swoje obowiązki na posiedzeniach, zwołanych przynajmniej raz na kwartał.

7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Rady Programowej oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

9. Zarząd pracuje w oparciu o opracowany przez siebie, a uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) Wykonywanie uchwał  Walnego Zebrania Członków i Rady Programowej oraz zleceń Komisji Rewizyjnej.

b) Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia.

c) Kierowanie bieżącą pracą i prowadzenie projektów Stowarzyszenia.

d) Reprezentowanie Stowarzyszenia i jego stanowiska w sprawach bieżących.

e) Przygotowywanie projektu rocznego planu pracy Stowarzyszenia.

f) Zatwierdzanie planu finansowego na każdy rok obrachunkowy.

g) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

h) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

i) Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

j) Udzielanie członkom Stowarzyszenia rekomendacji w podejmowanych przez nich działaniach na niwie samorządowej i społecznej; wyrażanie zgody na działanie pod nazwą Stowarzyszenia w organach samorządowych.

k) Dokonywanie wykładni statutu.

l) Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia.

m) Ustalenie wzorów deklaracji członkowskich i zasad ich składania,

n) Zarząd Stowarzyszenia może na indywidualny, umotywowany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne równoważne świadczenia.

o) Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu.

p) Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro do obsługi działalności Stowarzyszenia. Biuro działa w oparciu o regulamin organizacyjny nadany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

q) Powoływanie zespołów problemowych do realizacji celów statutowych.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi w głosowaniu, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Sekretarza.

§ 32

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) Zwoływanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia.

b) Reprezentowanie Stowarzyszenia przed opinią publiczną i środkami masowego przekazu.

c) Dokonywanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Zarządu Stowarzyszenia.

d) Koordynowanie prac poszczególnych organów Stowarzyszenia.

e) Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu oraz uchwał władz naczelnych.

 

Komisja Rewizyjna

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków, w tym Przewodniczącego, wybiera Walne Zebranie Członków.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e) występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z zaleceniami i wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 30 ust.6.

5. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn - uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uzupełnienie może dotyczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wybory. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

 

§ 34

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rada Programowa

§ 35

 

1. Radę Programową Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków, w liczbie od pięciu do dziesięciu osób. Uchwała o powołaniu Rady Programowej, każdorazowo określa liczbę członków Rady na daną kadencję.

2. Rada Programowa stanowi organ doradczy Zarządu.

3. Przewodniczącego Rady wybierają spośród siebie członkowie Rady.

4. Sekretariat Rady zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

5. Rada Programowa Stowarzyszenia zbiera się w okresach między Walnymi Zebraniami Członków lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać w ciągu 14 dni posiedzenie Rady Programowej na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 składu Rady Programowej.

6. Rada Programowa okresowo przedstawia wnioski Zarządowi, a sprawozdania Walnemu Zebraniu.

7. Rada Programowa pracuje w oparciu o uchwalony przez uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

 

 

§ 36

1. Do kompetencji Rady Programowej należy:

a) Opracowywanie propozycji kierunków działania Stowarzyszenia dla realizacji jego celów statutowych.

b) Opracowywanie projektów programów działania Stowarzyszenia i sprawowanie nadzoru nad ich bieżącą realizacją.

c) Opracowywanie ocen, stanowisk, ekspertyz dla potrzeb Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

d) Opiniowanie i ocena wszelkich działań Stowarzyszenia, a w szczególności ich zgodności z programem Stowarzyszenia.

§ 37

1. Rada może wydawać opinie z własnej inicjatywy bądź na wniosek organów Stowarzyszenia.

2. Decyzje Rady Programowej podejmowane są w formie uchwał.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 38

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Dochody Stowarzyszenia stanowią:

a) wpłaty z wpisowego i składek członkowskich;

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

d) wpływy z działalności statutowej.

3. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność na podstawie preliminarza dochodów i wydatków.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 39

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i jednego członka Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 40

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 41

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Podpisano: (podpisują się członkowie Komitetu Założycielskiego)

Krzysztof LIS                         …………………………………..

Wiesław KOSMALA            …………………………………..

Katarzyna OLEŚ                  …………………………………..


Dane kontaktowe

Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

ul. Mickiewicza 2 p. 36
78-400 Szczecinek

  ps.szczecinek@wp.pl

  tel./fax 94 71 37 297

  mobile 882 06 02 61


 

Biuro Stowarzyszenia

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

NIP: 673 189 02 76
Regon: 320997250
KRS: 0000383718

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Nr rachunku : 97 8935 0009 1300 4523 2000 0010